Actueel

maandag 08 februari 2016 - Nathalie Muylle
CD&V onderneemt actie op drie vlakken. “In eerste instantie willen we de ongecontroleerde toegang tot (sterke) drank beperken. Ten tweede pleiten we voor een volledig reclameverbod ten aanzien van minderjarigen. Tot slot benadrukken we ook het belang van de erkenning van de medische behandeling van alcoholverslaafden.”, verduidelijkt Muylle. “Zowel de gemeenschappen als de federale overheid moeten hun verantwoordelijkheid opnemen in een nieuw nationaal actieplan, zoals het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg ook vraagt. Met deze voorstellen willen we het debat opnieuw aanzwengelen.”.
zaterdag 06 februari 2016 - Els Van Hoof
Op 6 februari is het de Internationale dag van nultolerantie tegen genitale verminking van vrouwen (VGV). CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, die sinds jaar en dag bezig is met deze ernstige problematiek, grijpt deze dag aan om twee wetsvoorstellen te lanceren. “We willen de huidige regelgeving omtrent het spreekrecht van medici en zorgverstrekkers uitbreiden. Verder pleiten we ook voor een verplichte registratie in het medisch dossier van het slachtoffer.”, licht Van Hoof toe.
vrijdag 05 februari 2016 - Franky Demon
De transmigratieproblematiek in de kustgemeenten dreigt uit zijn voegen te barsten. Minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (N-VA) nam vorige week enkele maatregelen, maar er is nood aan een lange termijnvisie. Deze ontbreekt vandaag, zegt Franky Demon (Kamerlid CD&V). Demon pleit daarom voor de opmaak van een Kustplan, waarin de transmigratieproblematiek in de kustgemeenten wordt aangepakt in samenspraak met àlle betrokkenen. In tegenstelling tot de Kanaalzone die 218 bijkomende agenten toegewezen krijgt, krijgt de kust er slechts 8 bij. Kan niet volgens Demon. ‘Naast een Kanaalplan moet er dringend een Kustplan komen.’
vrijdag 15 januari 2016 -
Het grondwettelijk Hof heeft een bepaling uit de nieuwe naamwetgeving vernietigd omdat die vrouwen discrimineert. Nochtans was het opheffen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen voor wat de naam van hun kinderen betreft net de doelstelling. CD&V heeft zich toen sterk verzet tegen de regeling bij onenigheid. De nieuwe wet installeerde immers een veto van de vader.
woensdag 13 januari 2016 - Veli Yüksel
Minister van Defensie Steven Vandeput (NV-A) heeft vandaag in de commissie defensie zijn strategisch plan voor het leger voorgesteld dat een aantal grote lijnen vastlegt. Zo daalt het aantal militairen van 32.000 naar 25.000. Met het budget van 9,2 miljard euro zitten we op het niveau van het Europees gemiddelde. Na 25 jaar wordt opnieuw geïnvesteerd in defensie. “De uitgangspunten laten toe om geloofwaardige rol te spelen nationaal en internationaal. We verwachten dat die 9,2 miljard op een evenwichtige manier verdeeld wordt tussen de verschillende componenten bij defensie”, klinkt het bij Veli Yüksel.